STATUT


 

 

Skupština akcionara privrednog društva „Banja Laktaši“ a.d. Laktaši, u postupku usvajanja izmjena i dopuna Statuta Društva od 01.07.2003. godine sa svim naknadnim odlukama o izmjenama i dopunama Statuta „Banja Laktaši“ a.d. Laktaši u cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS'', br. 127/08 i 58/09) – u daljem tekstu: Zakon o privrednim društvima, na sjednici održanoj dana 27. maja 2010. godine u Laktašima, donijela je:
                 

S T A T U T
OSNOVNE ODREDBE

„BANJA LAKTAŠI“ a.d. Laktaši (u daljem tekstu: Društvo) je pravni sljedbenik ODP «BANJA LAKTAŠI» Laktaši, nastalo privatizacijom državnog kapitala u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/98, 62/02, 38/03 i 65/05), te u skladu sa Odlukom o transformaciji ODP "Banja Laktaši" od 05.07.2001. godine, kao osnivačkim aktom Društva, kojom je organizovano kao akcionarsko društvo, te kao takvo upisano u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjaluci u registarski uložak broj: 1-130-00. Društvo ima PIB:401139590006.

Ovaj Statut ima značaj i sadržinu osnivačkog akta Društva, te za Društvo predstavlja obavezan opšti akt.
Društvo vrši usklađivanje poslovanja i opštih akata sa odredbama Zakona o privrednim društvima usvajanjem ovog Statuta od strane Skupštine akcionara.
Odluka o transformaciji ODP „Banja Laktaši“ od 05.07.2001. godine, kao raniji osnivački akt Društva, je sastavni dio ovog Statuta u dijelu u kojem je Društvo izvršilo vlasničku transformaciju, odnosno promjenu pravne forme ODP u AD, kao i u ostalom svom sadržaju koji nije u suprotnosti sa ovim Statutom i Zakonom o privrednim društvima.

Statut sadrži: poslovno ime i sjedište Društva, djelatnost, označenje vrste Društva, iznos osnovnog kapitala, broj akcija i njihovu nominalnu vrijednost, vrste i klase akcija koje je Društvo ovlašćeno da izda kao i pravo akcija svake klase, broj akcija svake vrste i klase koje su izdate, trajanje Društva i druga pitanja, u skladu sa zakonom.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, Društvo nastavlja da radi na način i pod uslovima pod kojima je upisano u registar poslovnih subjekata, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, drugim pozitivnim propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.
POSLOVNO IME

Društvo obavlja djelatnost pod sljedećim poslovnim imenom:

„BANJA LAKTAŠI“ ugostiteljstvo, turizam i medicinska rehabilitacija a.d. Laktaši.

Skraćeno i modifikovano poslovno ime glasi: „BANJA LAKTAŠI“ a.d. Laktaši.

Odluku o promjeni poslovnog imena Društva donosi Skupština akcionara.
Ako bude formirano, zavisno Društvo će u svom poslovnom imenu, memorandumu i drugim poslovnim dokumentima isticati i poslovno ime matičnog Društva.
SJEDIŠTE

Sjedište Društva je u Laktašima, Ulica Karađorđeva br. 44.
Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Upravni odbor Društva.

Društvo na svojim poslovnim prostorijama ističe svoje poslovno ime i sjedište.
Za izvršenje obaveza iz predhodnog stava ovog člana odgovoran je Direktor Društva.
PEČAT, ŠTAMBILJ, ZAŠTITNI ZNAK I MEMORANDUM

Društvo ima svoj pečat i štambilj.
Pečat Društva je okruglog oblika, standardnih dimenzija i sadrži poslovno ime i sjedište Društva.
Štambilj Društva je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime i sjedište Društva, kao i prostor za upisivanje broja akta i datum zavođenja akata u djelovodni protokol.

U pravnom prometu i službenoj prepisci Društvo koristi jedinstveni memorandum.
Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva, sjedište, registar u koji je registrovano i broj registracije Društva, poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun, broj računa, poreski identifikacioni broj, kao i druge elemente utvrđene zakonom ili odlukom Direktora Društva.

Društvo ima zaštitni znak i logotip, kojim je predstavljena njegova firma, te iste može registrovati kao robno-uslužni žig kod nadležnog organa.
Osim zaštitnog znaka, Društvo može da ima ostale znakove razlikovanja i prava intelektualne svojine, u skladu s propisima, te da razvija sopstveni reklamni i poslovni imidž u prometu.

Odluku o konačnom izgledu, veličini i sadržini pečata, štambilja, memoranduma, zaštitnog znaka, logotipa i drugih znakova razlikovanja, kao i odluku o promjeni istih, donosi Upravni odbor.
DJELATNOST DRUŠTVA

Djelatnost Društva je:


Podrazred

Naziv i opis djelatnosti

55101

Hoteli i moteli, s restoranom,

55102

Hoteli i moteli, bez restorana,

55211

Dječija i omladinska odmarališta,

55212

Planinarski domovi i kuće,

55220

Kampovi i kampirališta,

55231

Ostali smještaj za boravak turista,

55234

Ostali smještaj d.n,

55300

Restorani,

55401

Barovi,

55402

Bifei,

55403

Kafane,

55510

Kantine,

55520

Ketering,

51330

Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima,

51340

Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima,

51350

Trgovina na veliko duvanskim proizvodima,

51360

Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera,

51370

Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima,

51380

Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, Ijuskare i mekušce,

51390

Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom,

51430

Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima,

51440

Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje,

51450

Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima,

51470

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo,

51900

Ostala trgovina na veliko isključivo za sopstveni račun,

52110

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana,

52120

Ostala trgovina na malo nespecijalizovanim prodavnicama,

52210

Trgovina na malo voćem i povrćem,

52220

Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa,

52240

Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kolačima i slatkišima,

52250

Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima,

52260

Trgovina na malo proizvodima od duvana,

52270

Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim pradavni čama,

52330

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima,

52420

Trgovina na malo odjećom,

52430

Trgovina na malo obućom i predmetima od kože,

52450

Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima,

52470

Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom,

52482

Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom,

52483

Trgovina na malo sportskom opremom

52484

Trgovina na malo igrama i igračkama

52485

Trgovina na malo cvijećem,

52487

Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, osim oružja i municije,

52610

Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju svoju robu,

52630

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica,

52710

Opravka obuće i ostalih predmeta od kože,

52740

Opravka d.n,

15130

Proizvodnja proizvoda od mesa peradi

15320

Proizvodnja sokova od voća i povrća,

15330

Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n,

15520

Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa,

15810

Proizvodnja hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača,

15820

Proivodnja dvopeka ikeksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača,

15850

Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna,

15890

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda d.n,

15981

Proizvodnja mineralne vode,

15982

Proizvodnja osvježavajućih pića,

15300

Prizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom,

41000

Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode,

45250

Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu,

60211

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju,

60220

Taksi-prevoz,

60230

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju,

60240

Prevoz robe u drumskom saobraćaju,

63110

Pretovar tereta,

63120

Skladišta i stovarišta,

63300

Djelatnost putničkih agencija i turooperatera; ostale usluge turistima d.n,

63210

Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju,

63400

Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju,

64120

Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih pošta,

67130

Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n,

71100

Iznajmljivanje automobila,

70200

Iznajmljivanje nekretnina,

71210

Iznajmljivanje ostalih kopnenih sredstava bez vozača,

71400

Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n,

74401

Priređivanje sajmova,

74402

Ostale usluge reklame i propagande,

74820

Usluge pakovanja,

74810

Fotografske usluge,

74850

Sekretarske i prevodilačke djelatnosti,

85141

Samostalna zdravstvena djelatnost, koju ne vrše bolnice i doktori medicine,

85142

Alternativna medicina,

92130

Prikazivanje filmova,

92310

Umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnosti,

92320

Djelatnost objekata za kulturne priredbe,

92330

Vašarske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova,

92340

Ostale zabavne djelatnosti, d.n,

92610

Djelatnost sportskih objekata i stadiona,

92620

Ostale sportske djelatnosti,

92710

Djelatnosti kladionica i kockarnica,

92720

Ostale rekreativne djelatnosti, d.n,

93010

Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta,

93020

Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje,

93040

Djelatnosti za poboljšanje fizičkog zdravlja i raspoloženja,

93050

Ostale uslužne djelatnosti, d.n.

Društvo obavlja i poslove:

 • Zastupanje stranih firmi,
 • Spoljna trgovina u okviru registrovanih djelatnosti.

Društvo može bez upisa u sudski registar da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, u manjem obimu ili povremeno.
OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Društvo je organizovano kao OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO.
Društvo se može organizovati kao zatvoreno akcionarsko društvo pod uslovima predviđenim važećim propisima.
Društvo je samostalno pravno lice, organizovano radi obavljanja registrovane djelatnosti u cilju sticanja dobiti.
Društvo je ovlašćeno da preduzima sve pravne poslove u vezi sa svojom djelatnošću, bez ograničenja u prometu.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.
Akcionari Društva snose rizik poslovanja Društva do iznosa svog učešća u osnovnom kapitalu Društva.
Akcionari Društva ne odgovaraju svojom imovinom za obaveze Društva, osim do iznosa ugovorenog a neunesenog uloga u imovinu Društva, u skladu sa zakonom.
ORGANIZACIONI DIJELOVI DRUŠTVA

Društvo može, u zavisnosti od potreba svog poslovanja, formirati svoje organizacione dijelove koji bi obavljali poslove iz okvira registrovane djelatnosti, kao što su poslovne jedinice, predstavništva, prodavnice i slično.
Organizacioni dijelovi nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva.
Odluku o osnivanju organizacionih dijelova donosi Upravni odbor.
Organizacioni dio ima rukovodioca kojeg postavlja, smjenjuje, usmjerava i nadzire njegov rad Direktor.
IMOVINA DRUŠTVA

Imovinu Društva čini pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava, koja Društvo ima na ulozima akcionara ili ih je steklo poslovanjem.
Imovina velike vrijednosti je imovina čija tržišna vrijednost u momentu donošenja odluke o prenosu predstavlja najmanje 30% od knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja Društva.
Sticanje i raspolaganje (kupovina, prodaja, zakup, razmjena, zaloga, hipoteka ili bilo koji drugi prenos) čiji je predmet imovina velike vrijednosti u skladu sa prethodnim stavom vrši se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.
OSNOVNI KAPITAL

Vrijednost osnovnog kapitala Društva iznosi 12.868.062,00 KM (slovima: dvanaest miliona osam stotina šezdeset osam hiljada i šezdeset dvije konvertibilne marke).
Vrijednost osnovnog kapitala Društva jednak je ukupnoj vrijednosti akcija izdatih od strane Društva.
Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala se vrši u skladu sa propisima kojima se reguliše poslovanje privrednih društava i tržište hartija od vrijednosti, kao i u skladu sa ovim Statutom.
Društvo formira rezerve u skladu sa zakonom.
AKCIJE
Emitovane akcije Društva

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 12.868.062 (slovima: dvanaest miliona osam stotina šezdeset osam hiljada i šezdeset dvije) akcije, od kojih su sve obične/redovne akcije, klase A, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji, i koje glase na ime, te se vode na računima njihovih imalaca u Centralnom registru.
Svaka akcija iz prethodnog stava daje akcionaru pravo na učešće u upravljanju Društvom, pravo na učešće u dobiti i pravo na diolikvidacione mase, te ostala prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Akcije koje je Društvo ovlašćeno da emituje

Društvo može da izdaje: obične (redovne) i prioritetne akcije.
Društvo može izdavati samo akcije na ime.

Obične akcije predstavljaju uvijek jednu klasu akcija.
Obične akcije imaju istu nominalnu vrijednost.
Obične akcije Društva ne mogu se pretvoriti u prioritetne akcije ili druge hartije od vrednosti.

Prioritetne akcije mogu biti podijeljene u dvije ili više klasa sa različitim pravima (različite stope dividendi ili različita participativna ili kumulativna prava na dividende ili različita prava na isplatu imovine Društva pri likvidaciji), što se reguliše odlukom o izdavanju akcija.
Prioritetne akcije iste klase imaju istu nominalnu vrijednost.
Prioritetne akcije mogu se pretvarati u obične akcije ili u drugu klasu prioritetnih akcija, u skladu sa zakonom.

Društvo emituje akcije u skladu sa važećim propisima o privrednim društvima i tržištu hartija od vrijednosti, te aktima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Lica koja su upisala akcije i zaključila ugovor o njihovoj kupovini sa Društvom (upisnici), dužna su da akcije uplate Društvu u skladu sa odlukom Društva o emisiji akcija, uslovima iz javnog poziva i ugovorom o njihovoj kupovini.

Akcije Društva, kao otvorenog akcionarskog društva, mogu se unijeti kao ulog u drugo privredno društvo samo u slučaju povezivanja privrednih društava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Društvo ne može davati zajmove, kredite ili drugu finansijsku podršku ili određena obezbjeđenja za sticanje svojih akcija.
Registracija emisije i upis akcija. Knjiga akcionara i pravo uvida

Društvo upisuje emisije akcija i drugih hartija od vrijednosti Društva izdatih javnom ponudom u skladu sa važećim propisima.

Akcije Društva i identitet akcionara upisuju se u knjigu akcionara Društva, koja se vodi u elektronskom zapisu u Centralnom registru.

Akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara i pravo na izvod iz knjige akcionara.

Akcionarom Društva, u odnosu prema Društvu i trećim licima, smatra se lice koje je kao takvo upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.
Prava iz akcija

Svaka obična akcija Društva daje akcionaru ista prava i to:

 • pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva;
 • pravo učešća u radu Skupštine Društva;
 • pravo glasa u Skupštini tako da jednaakcija uvijek daje pravo na jedan glas,
 • pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate povlašćene akcije u punom iznosu;
 • pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlašćenih akcija;
 • pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenljivih obveznica;
 • pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

Svaka prioritetna akcija akcionaru daje prava utvrđena aktima Društva, a u skladu sa važećim propisima. Akcionari sa prioritetnim akcijama iste klase i jednake nominalne vrijednosti su ravnopravni.

Pravo učešća i pravo glasa u Skupštini iz člana 32. ovog Statuta akcionar ostvaruje na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivanju sjednice Skupštine.

Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva iz člana 32. ovog Statuta akcionar ostvaruje u skladu sa zakonom i internim pravilima Društva.
Zahtjev akcionara na pregled dokumenata i pristup informacijama iz prethodnog stava ispunjava se bez odlaganja, tokom radnog vremena i u prostorijama Društva.
Akcionar je dužan da informacije, podatke i isprave o poslovanju Društva koje su označene ili su mu saopštene kao povjerljive čuva kao poslovnu tajnu Društva.

Pravo na isplatu dividendi, pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, kao i pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica, iz člana 32. ovog Statuta, može se prenositi ugovorom od strane akcionara na treća lica.

Pravo na dividendu iz člana 32. ovog Statuta akcionar Društva ostvaruje u skladu sa odlukom Društva o raspodjeli dobiti Društva.
Dividenda na akcije bilo koje vrste ili klase plaća se svim akcionarima srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija, osim u slučaju djelimično plaćenih akcija za koje se dividenda isplaćuje srazmjerno ulaćenom iznosu za akcije računajući od dana sticanja prava na dividende.
Društvo može odobriti plaćanje dividendi na svoje akcije godišnje u skladu sa odlukom redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara ili u bilo koje vrijeme između godišnjih sjednica Skupštine akcionara.
Odluku Društva o odobrenju plaćanja dividendi može da donese i Upravni odbor.
Isplata dividende akcionarima Društva vrši se u skladu s principima, načinom i pod uslovima koji su propisani Zakonom o privrednim društvima, kao i ovim Statutom.
Sticanje sopstvenih akcija

Društvo može sticati sopstvene akcije tako da ukupna nominalna vrijednost svih sopstvenih akcija ne prelazi 10% visine osnovnog kapitala Društva, pod uslovima i ograničenjima u vezi sa sticanjem i statusom stečenih sopstvenih akcija propisanim Zakonom o privrednim društvima.
Povlačenje i poništenje akcija i drugih hartija od vrijednosti

Društvo ima pravo da svoje povlašćene akcije jedne ili više klasa, ako raspolaže odgovarajućim rezervama koje se mogu upotrijebiti za te namjene, povuče i poništi u određenom periodu ili u određenim slučajevima, u cjelini ili djelimično a akcionari su dužni da te akcije prodaju akcionarskom Društvu.
Društvo može da izda i varante ili zamjenljive obveznice, pod uslovima koji obezbjeđuju da Društvo ima pravo, kad raspolaže odgovarajućim rezervama koje se mogu upotrijebiti za te namjene, da povuče i poništi takve hartije od vrijednosti u određenom periodu ili u određenim slučajevima, u cjelini ili djelimično.

Društvo povlači i poništava povlašćene akcije, varante i zamjenljive obveznice srazmjerno broju akcija klase u pitanju koje posjeduje svaki imalac, osim kad bi to zahtijevalo podjelu akcije.

Ako Društvo nema dovoljno namjenskih rezervi za izvršenje odluke o otkupu varanata i zamjenljivih obveznica, otkup se vrši čim se utvrdi da Društvo ima dovoljno namjenskih rezervi.

Varanti i zamjenljive obveznice otkupljuju se po vrijednosti utvrđenoj u vrijeme njihovog izdavanja.

UPRAVLJANJE I ORGANI DRUŠTVA

Društvom upravljaju vlasnici akcija, odnosno zastupnici vlasnika srazmjerno akcijama, izuzev u slučajevima predviđenim zakonom i ovim statutom.
Organi Društva su :

 • Skupština akcionara,
 • Upravni odbor,
 • Izvršni odbor,
 • Odbor za reviziju,
 • interni revizor i
 • nezavisni revizor.
 • Skupština akcionara

Skupština akcionara odlučuje o:

 • izmjenama osnivačkog akta, uključujući naročito i promjene koje ustanovljavaju, povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promjene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povećavaju ili smanjuju osnovni kapital, ali ne uključujući promjene koje može izvršiti Upravni odbor u skladu sa ovim osnivačkim aktom i zakonom;
 • statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
 • raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
 • usvajanju finansijskih izvještaja, kao i izvještaja Upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima;
 • usvaja poslovni plan;
 • politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora;
 • izboru i razrješenju članova Upravnog odbora Društva;
 • prestanku Društva;
 • izboru i razrješenju internog revizora, članova Odbora za reviziju i nezavisnog revizora, kao i likvidatora,
 • pitanjima podnesenim Skupštini akcionara na odlučivanje od strane Upravnog odbora Društva, u skladu sa zakonom;
 • izdacima po osnovu nagrađivanja Direktora Društva ili članova Upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja;
 • razmatra izvještaj o odnosima sa ostalim članicama društava povezanih kapitalom u prethodnoj poslovnoj godini;
 • odlučuje o pitanjima iz djelokruga Upravnog odbora samo na njegov zahtjev,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • utvrđuje poslovnu politiku,
 • odlučuje o osnivanju novih privrednih društava,
 • drugim pitanjima navedenim u zakonu i ovom Statutom.

Po pitanjima raspodjele dobiti i pokriću gubitka, odnosno usvajanju godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju Skupština akcionara odlučuje po pribavljanju mišljenja revizora.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.
Skupštini Društva, po pravilu, prisustvuju i učestvuju u radu direktor ili članovi Upravnog odbora i nezavisni revizor.
Svaki akcionar Društva ima pravo da neposredno učestvuje u radu Skupštine akcionara, lično ili putem punomoćnika, s tim da navedeno pravo podrazumijeva:

 • pravo glasa,
 • pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi s pitanjem iz dnevnog reda.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine (dan utvrđivanja sastava Skupštine).
Lista akcionara mora biti dostupna u sjedištu Društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.

Akcionar u Skupštini može da glasa lično ili putem punomoćnika.
Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Punomoć o zastupanju akcionara mora biti ovjerena u stručnoj službi Društva, kod organa nadležnog za ovjeru ili kod notara, a punomoć koju daje pravno lice kao akcionar ovjerava se pečatom i potpisom ovlaštenog lica tog pravnog lica – akcionara.
Punomoć se može dati za jednu ili više sjednica Skupštine akcionara. Kada je punomoć data za jednu ili više sjednica Skupštine, važi i za ponovljenu sjednicu, bez obzira na razloge ponavljanja.
Punomoć se može dati na određeno vrijeme ili do opoziva.
U punomoćju se označava da li važi za određeno zasjedanje Skupštine akcionara ili za sva zasjedanja Skupštine akcionara u određenom periodu.
Ako punomoć sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoć ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.
Punomoćnik je dužan da obavijesti akcionara koji mu je dao punomoć o glasanju u Skupštini.
Isto lice može biti birano za punomoćnika više puta uzastopno.
Direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.
Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva.
Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisusvom i glasanjem na Skupštini akcionara.

Odsutni akcionar može glasati i pismeno (preporučena pismena pošiljka, telegrafski ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine akcionara.

Skupština akcionara se redovno saziva jednom godišnje (godišnja, redovna sjednica Skupštine akcionara).

Redovna sjednica Skupštine akcionara saziva se i održava jednom godišnje, najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja Upravnom odboru finansijskih izvještaja za svaku finansijsku godinu ili šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.
Skupštinu saziva Upravni odbor Društva.
Skupština akcionara se održava na dan i u vrijeme utvrđeno odlukom Upravnog odbora u skladu sa zakonom i Statutom.
Skupština akcionara se održava u sjedištu Društva, ako odlukom o sazivanju Skupštine akcionara nije drugačije određeno.

Upravni odbor Društva može sazvati i vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, i to:

 • na zahtjev 1/3 članova Upravnog odbora;
 • na zahtjev likvidatora Društva, ako je Društvo u likvidaciji;
 • po pisanom zahtjevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu.

Zahtjev iz stava 1. tačka 3) ovog člana mora biti datiran, potpisan od strane svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži prijedlog dnevnog reda, kao i podatke: o identifikaciji tih akcionara; o broju akcija koje svaki od njih posjeduje; o cilju ili ciljevima zbog kojih se Skupština akcionara saziva. Zahtjev se podnosi Upravnom odboru.
Upravni odbor Društva dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja vanredne sjednice Skupštine akcionara najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva. Odluka o odbijanju sazivanja vanredne sjednice Skupštine akcionara obavezno sadrži razloge odbijanja.
Zahtjev za sazivanje Skupštine akcionara koji je podnio ovlašćeni podnosilac, može biti odbijen iz zakonom propisanih razloga.
Na vanrednoj sjednici Skupština akcionara može odlučivati jedino o pitanjima navedenim u zahtjevu podnesenim u skladu sa Statutom i zakonom.

Skupština se obavezno saziva, bez odlaganja, ako se kod izrade finansijskih izvještaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom koji ne prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.

Sazivanje Skupštine akcionara objavljuje se u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na Internet stranici Društva, i to najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja redovne sjednice, odnosno najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana održavanja vanredne sjednice.
Objava poziva za sjednicu skupštine, dnevnog reda, kao i svih skupštinskih materijala, na Internet stranici Društva traje neprekidno od dana objave do dana održavanja Skupštine akcionara.
Svi akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine, skupštinske materijale mogu podići u službenim prostorijama Društva.

Sjednicom Skupštine akcionara predsjedava predsjednik Skupštine.
Predsjednik Skupštine bira se na početku sjednice Skupštine, ako je prijedlog u skladu sa Zakonom o privrednim društvima uvršten u dnevni red, i to natpolovičnom većinom prisutnih, odnosno zastupljenih glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara Društva.
Predsjednik Skupštine rukovodi radom Skupštine, potpisuje akta usvojena na zasjedanju Skupštine, potpisuje zapisnik sa sjednice Skupštine i vrši i druge poslove predviđene ovim Statutom i poslovnikom o radu Skupštine.

Predsjednik Skupštine imenuje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članove komisije za glasanje.
Komisija za glasanje, koja se sastoji od tri člana, vrši sljedeće poslove:

 • utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika;
 • utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika;
 • utvrđuje valjanost svake punomoći;
 • broji glasove;
 • utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
 • predaje glasačke listiće arhivi Društva na čuvanje;
 • vrši i druge poslove u skladu sa bilo kojim pravilima postupka Skupštine akcionara.

Komisija o svom radu podnosi potpisani pisani izvještaj koji je dokaz rezultata glasanja Skupštine.
Ukoliko Društvo ima više od 50 akcionara, članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora, kandidati za nove članove ovih organa, kao ni povezana lica u smislu zakona.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa zakonom mogu glasati i pisanim putem.
Ako je sjednica Skupštine akcionara odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odgađanja (ponovljena sjednica Skupštine). Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Ako na ponovljenoj sjednici Skupštine akcionara nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sjednica Skupštine akcionara u skladu sa odredbama ovog Statuta i zakona.
Kvorum na sjednici Skupštine akcionara utvrđuju se prije otvaranja rasprave o tačama dnevnog reda, na osnovu spiska komisije za glasanje, u skladu sa članom 50. st. 2. t. 1) i 2) ovog Statuta.
Ako Skupština akcionara ima utvrđeni kvorum za određena pitanja, može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda za koje postoji kvorum. Propisno sazvana skupština može odlučivati i o vremenu održavanja ponovljene sjednice Skupštine u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana.

Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa zakonom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Akcionar ili akcionari Društva koji imaju najmanje 10% akcija mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red sjednice Skupštine akcionara.
Prijedlog iz stava 2. ovog člana mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave saziva godišnje sjednice Skupštine, odnosno u roku od pet dana od objave saziva vanredne sjednice Skupštine.
Prijedlog iz stava 2. i 3. ovog člana koji se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu Društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Akcionar iz stava 2. ovog člana ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova.
Ako Upravni odbor Društva propusti da u roku od 72 sata od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara u skladu sa stavom 2. ovog člana, ili ako odbije takav zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 sati, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 sati nakon prijema zahtjeva.

Ako na sjednici postoji kvorum u skladu sa zakonom i ovim Statutom, odluke se donose običnom većinom glasova akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, prisutnih lično ili preko punomoćnika, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem, osim ako je Zakonom o privrednim društvima ili Statutom za glasanje o pojedinim pitanjima određen veći broj glasova.
Kada je zakonom propisana kvalifikovana većina za donošenje odluke o određenom pitanju, ta većina predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 glasova akcionara o tom pitanju.

Glasanje na sjednici Skupštine akcionara vrši se putem glasačkih listića, koji mogu biti prilagođeni potrebi kompjuterske obrade, ako Društvo ima više od 100 akcionara ili ako to zahtijevaju akcionari sa najmanje 10 % prisutnih ili zastupanih akcija sa pravom glasa o određenom pitanju, kada se odlučuje o:

   • izboru ili razrješenju članova Upravnog odbora, nezavisnog revizora i.
   • finansijskim izvještajima, izvještajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja direktora ili članova Upravnog odbora Društva.

Glasački listić sadrži:

 • poslovno ime društva, datum i vrijeme održavanja sjednice Skupštine,
 • pitanja o kojima se glasa po redoslijedu iz dnevnog reda,
 • odredbu o glasanju "za", "protiv" ili "uzdržan od glasanja" o svakom pitanju i
 • u slučaju glasanja za direktora ili članove Upravnog odbora Društva – ime svakog kandidata i naziv organa u koji se bira.

(3) U slučaju glasanja putem glasačkih listića:

 • glas o drugim pitanjima osim izbora organa Društva računa se samo ako akcionar naznači jednu od tri moguće opcije u stavu 2. tačka c) ovog člana,
 • glas o izboru ili razrješenju direktora ili članova Upravnog odbora društva bez kumulativnog glasanja, u skladu sa ovim Statutom, računa se samo ako akcionar glasa za broj kandidata koji ne prelazi ukupan broj članova koji se bira i
 • glas o izboru ili razrješenju direktora ili članova Upravnog odbora Društva sa kumulativnim glasanjem računa se samo ako akcionarov ukupan broj glasova za sve kandidate ne pređe ukupan broj glasova koje ima taj akcionar.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasanja o jednom pitanju ne utiče na punovažnost glasanja o drugim pitanjima.

Glasanje na Skupštini akcionara u slučajevima koji nisu obuhvaćeni odredbom čl. 54. st. 1. ovog Statuta društva može da se vrši javno dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom..

U zapisnik koji se vodi na Skupštini navodi se naročito: mjesto i dan održavanja Skupštine akcionara, dnevni red, lično ime zapisničara, predsjedavajućeg i članova komisije za glasanje, kvorum, rezultati glasanja („za“, „protiv“ i „uzdržan od glasanja“ za svaku odluku), način glasanja, sažeti prikaz diskusije, kao i listu donesenih odluka na Skupštini akcionara.
Svaka odluka Skupštine akcionara unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar.
Sastavni dio zapisnika su spisak učesnika i dokazi o propisnom sazivanju Skupštine.
Zapisnik potpisuju predsjednik Skupštine, dva imenovana akcionara (ovjerivači zapisnika) i zapisničar.
Akcionari i druga lica koja imaju pravni interes imaju pravo da pregledaju zapisnik na način utvrđen poslovnikom Skupštine akcionara.
U slučaju kad se na sjednici Skupštine odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta, koji ima značaj i sadržinu osnivačkog akta Društva, zapisnik Skupštine vodi notar.

Odluke donesene na sjednici Skupštine akcionara unose se bez odlaganja u Knjigu odluka.

Odluke Skupštine akcionara mogu se pobijati po jednom od osnova i na način propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Svaki akcionar, odnosno punomoćnik akcionara snosi troškove koji mu nastaju zbog prisustva na sjednici Skupštine akcionara, a troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.
Upravni odbor

Upravni odbor Društva, kao organ upravljanja, nadležan je naročito za odlučivanje o pitanjima koja se odnose na:

 • upravljanje razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i Direktora i administracije Društva;
 • predlaganje poslovnog plana Društva koji usvaja Skupština akcionara;
 • sazivanje sjednice Skupštine akcionara i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda;
 • utvrđivanje prijedloga odluka Skupštine akcionara i kontrola njihovog sprovođenja;
 • određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini;
 • izdavanje akcija u okviru limita utvrđenog osnivačkim aktom i zakonom;
 • izbor i razrješenje Direktora i izvršnih direktora koji čine Izvršni odbor Društva i odobravanje uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihove naknade;
 • davanje i opozivanje prokure;
 • utvrđivanje iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividendi;
 • donošenje opštih akata Društva koje ne donosi Skupština akcionara;
 • donošenje odluka o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Upravni odbor obavlja i sljedeće poslove:

 • stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvajanju periodičnog obračuna,
 • predlaže raspodjelu dobiti,
 • odlučuje o raspolaganju akcijama i udjelima Društva u drugim društvima,
 • utvrđuje vrijednosti akcija i druge imovine u skladu sa zakonom,
 • bira predsjednika Upravnog odbora iz svojih redova,
 • daje smjernice Direktoru za ostvarenje poslovne politike,
 • odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima,
 • donosi investicione odluke,
 • odlukom utvrđuje koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu, način čuvanja i odgovornost lica za čuvanje poslovne tajne,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • odlučuje o naknadama internom revizoru, članovima Odbora za reviziju i nezavisnom revizoru,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Pitanja iz djelokruga Upravnog odbora Društva mogu se prenijeti u djelokrug Skupštine akcionara samo odlukom Upravnog odbora.

Upravni odbor Društva ima 3 (tri) člana, od kojih su najmanje dva člana neizvršni i nezavisni.
Neizvršni član Upravnog odbora je lice koje nije član Izvršnog odbora Društva.
Nezavisni član Upravnog odbora jeste lice koje samo ili sa članovima porodice, u dvije prethodne godine:

  • nije bilo zaposleno u Društvu,
  • nije isplatilo Društvu niti primilo od Društva isplate veće od 20.000 konvertibilnih maraka,
  • nije vlasnik više od 10 % akcija ili udjela, direktno ili indirektno, u licu koje je isplatilo ili primilo od Društva iznos veći od iznosa iz tačke b) ovog stava,
  • ne posjeduje direktno ili indirektno (uključujući i druga sa njima povezana lica u smislu ovog zakona) akcije Društva koje predstavljaju više od 10 % osnovnog kapitala Društva,
  • nije bilo direktor Društva ili član Upravnog odbora, osim ako nije bio kao nezavisni član i
  • nije bilo nezavisni revizor Društva.

Kandidate za izbor članova Upravnog odbora predlažu postojeći Upravni odbor, akcionari ili komisija za imenovanje Upravnog odbora, ako je formirana (ovlašćeni predlagači).
Ovlašćeni predlagači iz prethodnog stava predlažu najmanje tri kandidata za članove Upravnog odbora.
Članove Upravnog odbora Društva biraju akcionari na redovnoj Skupštini, a mogu ih birati i na bilo kojoj vanrednoj Skupštini koja je sazvana radi tog izbora.
Broj glasova koje za svakog člana Upravnog odbora ima svaki akcionar jednak je broju posjedovanih akcija.
Članovi Upravnog odbora biraju se direktno glasanjem.

Mandat članova Upravnog odbora Društva, uključujući i članove koji se biraju za upražnjeno mjesto člana, traje 5 (pet) godina uz mogućnost ponovnog izbora bez ograničenja, ali može da prestane na svakoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara ako ne bude usvojen godišnji izvještaj o poslovanju.
Upražnjeno mjesto u Upravnom odboru između dvije redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sjednici Odbora.
Ako se broj članova Upravnog odbora Društva smanji ispod polovine broja određenog u Statutu i ako Upravni odbor ne popuni upražnjena mjesta u skladu sa odredbom iz prethodnog stava, preostali članovi Upravnog odbora sazivaju Skupštinu akcionara radi popunjavanja upražnjenih mjesta.

Na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici, članovi Upravnog odbora iz svojih redova biraju predsjednika Upravnog odbora i njegovog zamjenika, većinom ukupnog broja glasova.
Upravni odbor Društva može da razriješi i izabere novog predsjednika u bilo koje vrijeme.
Predsjednik Upravnog odbora nije Direktor društva.

Upravni odbor saziva predsjednik.
Predsjednik Upravnog odbora dužan je da sazove sjednicu na zahtjev Direktora, Odbora za reviziju ili najmanje dva člana Upravnog odbora.
Predsjednik Upravnog odbora Društva predsjedava sjednicama Upravnog odbora i odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika sa sjednica.
Do izbora predsjednika Upravnog odbora Društva, kao i u slučaju odsutnosti izabranog predsjednika odbora, sjednicama predsjedava drugi član Upravnog odbora izabran na tim sjednicama većinom prisutnih članova.
Mandat predsjednika Upravnog odbora je isti kao i za sve članove Upravnog odbora.
U izuzetnim slučajevima koje treba hitno riješiti, Upravni odbor može donijeti odluku pismenim izjašnjavanjem članova, telefonski, telegrafski ili korištenjem drugih tehničkih sredstava, ako se tome ne protivi nijedan član Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad imaju pravo na stimulativnu naknadu, koju određuje Skupština akcionara.

Upravni odbor odlučuje na sjednicama koje se održavaju u skladu sa zakonom, kao i po potrebi.
Upravni odbor odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora Društva.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Sjednice Upravnog odbora Društva mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici, prisutna sjednici. Odluka Upravnog odbora može biti donijeta i bez sjednice ako nijedan član Odbora ne izrazi svoju nesaglasnost u pisanoj formi, koja se odnosi na donijetu odluku ili preduzetu radnju.

Kvorum za rad i odlučivanje Upravnog odbora čini većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Ako su glasovi Upravnog odbora pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika.
Odluke Upravnog odbora unose se bez odlaganja u knjigu odluka i stupaju na snagu danom donošenja.
Izvršni odbor

Društvo ima Izvršni odbor koji ima predsjednika i dva člana.
Direktor je predsjednik Izvršnog odbora.

Upravni odbor bira članove Izvršnog odbora.
Članovi Izvršnog odbora Društva mogu biti razriješeni od strane Upravnog odbora Društva u bilo koje vrijeme, sa ili bez postojanja posebnog razloga, kad je to po ocjeni Upravnog odbora u najboljem interesu Društva, s tim da takvo razrješenje ne može povrijediti ugovorna prava razriješenog lica.

Djelokrug Izvršnog odbora uključuje sprovođenje odluka Upravnog odbora i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova i tekućim poslovima Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine akcionara.
Direktor i zastupanje društva

Direktora Društva bira Upravni odbor.
Direktor Društva ima sva ovlaštenja koja pripadaju generalnom direktoru otvorenog akcionarskog društva iz Zakona o privrednim društvima.
Za Direktora, kao i izvršne direktore, mogu biti birana lica koja ispunjavaju opšte zdravstvene uslove i posebne uslove utvrđene posebnom odlukom Upravnog odbora, s tim da imaju visoku stručnu spremu odgovarajućeg profila obrazovanja.
Direktor zastupa Društvo, nakon upisa u sudski registar, kao njegov zakonski zastupnik, bez posebne punomoći.
Direktor Društva je i predsjednik Izvršnog odbora.
Direktor Društva saziva sjednice Izvršnog odbora i predsjedava njima, organizuje njegov rad i stara se o vođenju zapisnika sa tih sjednica.
Direktor nije član niti predsjednik Upravnog odbora.

Društvo zastupa Direktor, bez ograničenja ovlašćenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.
Direktor kao zastupnik Društva je ovlašćen da u granicama svojih ovlašćenja ovlasti treće lice kao punomoćnika, specijalnom ili generalnom punomoći, za obavljanje određenih poslova u ime Društva.
Zastupnik Društva kome su prenijeta određena ovlašćenja dužan je prema Društvu da poštuje sva ograničenja ovlašćenja na zastupanje utvrđena ovim Statutom ili odlukom nadležnog organa Društva.
Direktor može da da prokuru koja je zakonska forma ovlašćenja kojim Društvo ovlašćuje jedno ili više lica za zaključivanje pravnih poslova i radnji u vezi sa djelatnošću Društva.

Društvo, pored Direktora, mogu zastupati i drugi članovi Upravnog odbora, odnosno Izvršnog odbora.
Odluku o licu ovlašćenom za zastupanje donosi Upravni odbor.
Ako više lica zastupa Društvo, mogu postupati pojedinačno ili zajedno, saglasno odluci Upravnog odbora.
Direktor je obavezan da podnese prijavu odgovarajućem registru za upis lica ovlaštenih za zastupanje.
Odbor za reviziju i interni revizor

 • Odbor za reviziju Društva ima tri člana.

Poslove interne revizije vrši interni revizor Društva kao fizičko lice.

Internog revizora i članove Odbora za reviziju Društva bira Skupština akcionara iz reda nezavisnih lica u smislu Zakona o privrednim društvima i ovog Statuta. 
Interni revizor i članovi Odbora za reviziju Društva mogu se razriješiti odlukom Skupštine akcionara, sa navođem razloga za razrješenje ili bez njega.
Interni revizor i članovi Odbora za reviziju Društva razrješavaju se na isti način na koji su i birani.
Razrješenje internog revizora i članova Odbora za reviziju Društva ne utiče na njihova prava nakon razrješenja koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa Društvom, s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo Društva iz stava 2. ovog člana.

Odbor za reviziju Društva:

 • donosi plan rada interne revizije,
 • razmatra izvještaje interne revizije i daje preporuke po izvještajima o reviziji,
 • izvještava Upravni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji,
 • izvještava  Skupštinu akcionara Društva  o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava,
 • izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja Skupština akcionara,
 • izvještava o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima,
 • predlaže Skupštini akcionara izbor nezavisnog revizora,
 • vrši druge poslove u skladu sa zakonom.

Odbor za reviziju podnosi izvještaj akcionarima Društva na svakoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, a na vanrednoj sjednici Skupštine kada smatra da je izvještavanje prikladno i nužno ili kada to traži Upravni odbor.
Odbor za reviziju dostavljaju poseban izvještaj skupštini o ugovorima zaključenim između društva i povezanih lica u smislu Statuta.

U izvršenju svojih dužnosti interni revizor Društva:

 • kontroliše i izvještava Odbor za reviziju o vjerodostojnosti i kompletnostnosti finansijskih izvještaja Društva,
 • kontroliše i izvještava Odbor za reviziju o vjerodostojnosti i kompletnosti izvještavanja akcionara Društva o finansijskim i drugim informacijama,
 • kontroliše i izvještava Odbor za reviziju o ugovorima sklopljenim između Društva i članova Upravnog odbora Društva, kao i sa povezanim licima u smislu Zakona o privrednim društvima,
 • kontroliše usklađenost organizacije i djelovanja Društva sa kodeksom ponašanja i 
 • kontroliše postupak rješavanja prigovora akcionara Društva, članova organa Društva ili drugih lica u vezi sa t. a) do d) ovog stava,
 • vrši druge poslove prema nalozima Odbora za reviziju i u skladu sa zakonom i Statutom.

U izvršavanju svojih dužnosti interni revizor može pregledati sva dokumenta Društva, provjeravati njihovu vjerodostojnost i podatke koji se u njima nalaze, zahtijevati izvještaje i objašnjenja od Upravnog odbora i zaposlenih i pregledati stanje imovine Društva.

U izvršenju svojih dužnosti interni revizor i Odbor za reviziju Društva mogu angažovati druga lica stručna za odgovarajuću oblast i odrediti im plaćanje razumne naknade.
Nezavisni revizor

Društvo ima nezavisnog revizora, čiji su položaj i ovlašćenja utvrđeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.
Nezavisni revizor bira se na redovnoj godišnjoj skupštini tekuće godine za reviziju finansijskih izvještaja za narednu poslovnu godinu.
Društvo obavještava nezavisnog revizora o održavanju Skupštine akcionara istovremeno sa obavještavanjem akcionara Društva.
dužnosti prema Društvu

 • Dužnost pažnje i lojalnosti

Lica koja se smatraju kontrolnim akcionarima Društva u skladu s odredbama Zakona o privrednim društvima, zastupnici društva, članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora, članovi Odbora za reviziju i interni revizor, lica koja imaju ugovorna ovlašćenja da upravljaju poslovima Društva i likvidacioni upravnik Društva dužni su da rade u interesu Društva, sa pažnjom dobrog privrednika, kao i da postupaju savjesno i lojalno prema Društvu, u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima.
Sukob interesa

Lice koje zaključuje pravni posao sa Društvom ne povređuje pravilo sukoba interesa u smislu Zakona o privrednim društvima i nije odgovorno za naknadu štete koja proizađe iz sukoba interesa, ako je pravni posao odobren u dobroj vjeri, većinom glasova članova Upravnog odbora koji nemaju interesa u tom poslu, a u slučaju da takva većina ne postoji, većinom glasova akcionara koji nemaju lični interes.
Lice koje zaključuje pravni posao sa Društvom ne povređuje pravilo sukoba interesa, odnosno nije odgovorno za naknadu štete koja proizađe iz sukoba interesa, ako dokaže da je pravni posao u vrijeme zaključenja ili u vrijeme izvršenja u interesu Društva.
Pravni posao u kome postoji sukob interesa, a koji nije odobren ili za koji nije pružen dokaz da je izvršen u interesu Društva, ništav je.
Dužnost čuvanja poslovne tajne

Poslovnu tajnu Društva predstavljaju dokumenta i informacije koje je Upravni odbor utvrdio kao povjerljive i čije bi širenje moglo nepovoljno da utiče na Društvo.
O odluci iz stava l. ovog člana obavještavaju se akcionari, članovi organa Društva i zaposleni.
Kao poslovna tajna ne mogu se smatrati dokumenta i podaci koji se po zakonu smatraju javnim.
Dokumenta i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim licima može dati Direktor Društva, odnosno lice koje on ovlasti.
Zabrana konkurencije

Lica iz odredbe čl. 89. Statuta ne mogu direktno ili indirektno biti angažovana u drugom privrednom društvu konkurentske djelatnosti, osim ako za to dobiju odobrenje, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Zabrana uključuje naročito: zaposlenje u drugom društvu, svojstvo ortaka ili komplementara u drugom društvu, svojstvo kontrolnog člana ili akcionara drugog društva, svojstvo člana organa drugog društva, svojstvo zastupnika drugog društva, likvidacionog upravnika Društva i lica koja imaju ugovorna ovlašćenja da upravljaju poslovima drugog društva.
Zabrana izbora lica

Lica koja su osuđena za određena krivična djela iz oblasti privrede i službene dužnosti u skladu sa posebnim zakonom, u vezi sa vršenjem svojih dužnosti u Društvu, kao i lica koja su povrijedila odredbe Zakona o privrednim društvima o ograničenjima plaćanja, ne mogu biti zastupnici, članovi Upravnog odbora, prokuristi kao ni likvidacioni upravnici dok traju pravne posljedice osude.
Članovi organa Društva i sa njima povezana lica, koji vrše funkciju nadzora u Društvu i u sa njim povezanim društvima, ne mogu da budu članovi organa koji vode poslove upravljanja i zastupanja Društva.

OBAVJEŠTAVANJE akcionara i ZAPOSLENIH

Upravni odbor obavještava akcionare o poslovanju Društva, radu njegovih organa, njegovim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju, kao i o izvještajima revizora.
Akcionari imaju pravo na uvid u poslovne knjige i ostale dokumente Društva.
Ostvarivanje prava akcionara na obavještavanje obezbjeđuje Direktor Društva.
Akcionari imaju pravo da Upravnom odboru i Direktoru pismeno postavljaju pitanja o upravljanju Društva.
Organi iz prethodnog stava ovog člana dužni su da pismeno odgovore na pitanja akcionara u roku od deset dana od dobijanja pitanja.

Upravni odbor obavještava zaposlene o poslovanju Društva, a naročito o :

 • razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih,
 • zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšavanje uslova rada,
 • statusnim promjenama i promjenama oblika Društva.

Obavještavanje zaposlenih o pitanjima iz prethodneog stava vrši se preko oglasne table, putem biltena ili na drugi način utvrđen aktom uprave Društva.
AKTI DRUŠTVA

 • Opšti akti Društva

Opšti akti Društva su Statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način ureduju određena pitanja.
Ovaj Statut ima značaj i sadržinu osnivačkog akta Društva, u skladu sa odredbom čl. 442. stav 3. Zakona o privrednim društvima.
Statut je opšti akt Društva najviše pravne snage u odnosu na ostala ošta akta Društva, te sa njim moraju biti saglasna sva ostala opšta akta Društva.
Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašteni pojedinci Društva, moraju biti u skladu s ovim Statutom i opštim aktima Društva.
Čuvanje akata i dokumenta društva

Društvo čuva sljedeća akta i dokumenta:

 • otpravak Statuta i sve njegove izmjene;
 • rješenje o registraciji;
 • interna dokumenta koja je odobrila Skupština i drugi organi Društva;
 • akt o formiranju svake poslovne jedinice i zastupništva Društva;
 • dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava Društva;
 • zapisnike i odluke Skupštine akcionara i Upravnog odbora;
 • pisane naloge i odluke Izvršnog odbora;
 • zapisnike Odbora za reviziju i njegove pisane naloge i zaključke;
 • finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju i izvještaje nezavisnog revizora;
 • prospekt za izdavanje akcija i drugih hartija od vrijednosti;
 • knjigovodstvenu dokumentaciju i račune;
 • listu povezanih društava u smislu zakona, sa podacima o akcijama i udjelimau njima;
 • knjigu odluka;
 • listu sa punim imenima i adresama svih članova Upravnog odbora i svih lica koja su ovlašćena da zastupaju Društvo, kao i obavještenje o tome da li lica ovlašćena da zastupaju Društvo to čine zajedno ili pojedinačno;
 • listu sa punim imenima i adresama članova Odbora za reviziju, internog revizora i nezavisnog revizora;
 • spisak ugovora koje su sa društvom zaključili članovi Upravnog odbora i Izvršnog odbora.

Društvo je dužno da čuva dokumenta i akta iz stava 1. ovog člana u svom sjedištu ili u drugim mjestima poznatim i dostupnim akcionarima Društva.
Podaci o prenosu akcija Društva, uključujući i zalog i druga raspolaganja akcijama od strane akcionara Društva, vode se u elektronskom obliku kod Centralnog registra.
Društvo čuva otpravak Statuta i njegove izmene trajno, a ostala dokumenta iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, a poslije toga ta dokumenta se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.
Izmjene Statuta

Statut Društva, koji ima karakter osnivačkog akta u smislu Zakona o privrednim društvima, može se izmijeniti odlukom Upravnog odbora bez održavanja Skupštine akcionara u sljedećim slučajevima:

 • ako se izmjene i dopune odnose na promjene lica ovlašćenih za zastupanje Društva, promjenu sjedišta, izmjenu i dopunu djelatnosti ili druge izmjene kojima se ne diraju prava bilo kog akcionara; ako se izmjene i dopune odnose na povećanje broja izdatih akcija i osnovnog kapitala po osnovu izdavanja akcija od strane Upravnog odbora Društva u skladu sa ovlašćenjima iz zakona i ovog Statuta.

U svim ostalim slučajevima prilikom izmjena ovog Statuta kao osnivačkog akta provešće se procedura u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Izmjene i dopune Statuta Društva smatraju se donijetim danom donošenja, a notarski se obrađuju, registruju i objavljuju u skladu sa zakonom.
reorganizacija i povezivanje s drugim društvima

Društvo može promjeniti oblik organizovanja ako ispunjava uslove za organizovanje tog oblika Društva, u skladu sa zakonom.
U pogledu preuzetih prava i obaveza, promjena oblika ne znači nastanak novog Društva.
Odluku o promjeni oblika Društva donosi Skupština akcionara na pismeni i obrazloženi prijedlog Upravnog odbora.

Društvo može vršiti statusne promjene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i važećim propisima o tržištu hartija od vrijednosti.

Društvo se može povezivati s drugim privrednim društvima na način predviđen Zakonom o privrednim društvima.
TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje na način i po postupku propisanim zakonom.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE i zaštita na radu

Društvo se u poslovanju pridržava propisa o zaštiti životne sredine i zaštiti na radu.
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Na sva pitanja koja nisu izričito regulisana ovim Statutom primjenjivaće se važeći zakonski propisi, a naročito Zakon o privrednim društvima, knjigovodstveni i računovodstveni propisi, te propisi koji uređuju tržište hartija od vrijednosti.
U slučaju neusaglašenosti odredaba ovog Statuta sa odredbama relevantnih zakonskih propisa, primjenjivaće se zakonski propisi.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti ranije donesen statut Društva sa svim izmjenama i dopunama, odnosno: Statut "BANJA LAKTAŠI" Laktaši od 01.07.2003. godine,  Odluka o izmjenama i dopunama Statuta "Banja Laktaši" A.D. Laktaši br. 03-53/06 od 01.03.2006. godine, Odluka o izmjeni Statuta "Banja Laktaši" A.D. Laktaši br. 03-54/06 od 01.03.2006. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta "Banja Laktaši" A.D. Laktaši od 12.12.2007. broj 618/07 godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom potvrđivanja od strane notara.

 •  

Laktaši, ______godine
Broj : 03-.............. /10